سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سينره

  • ویژگی ها
  • نام محصول: سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو
  • برند: سينره
  • توليدكننده : شرکت دانش بنیان طبیعت زنده
  • وزن : 6 میلی‌لیتر
  • توضيحات: جلوگیری از ریزش ابروها و افزایش استحکام موها در محل رویش • محرک رویش و رشد مجدد ابرو • جلوگیری از ریزش ابرو • دارای مواد مؤثر جهت افزایش ضخامت تارهای ابرو •بدون انجام تست حیوانی یا کرولتی فری

سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سينره

سرم تقویت کننده و ضدریزش ابرو سینره

ابروهــا عــلاوه بــر اینکــه کادر صـــورت را مشــخص مــى کننــد و در زیبـــایى فــرد نقــش دارنــد، از ورود عــرق پیشــانى بــه داخــل چشـــم هــا جلوگیــرى مى کننــد. فولیکــول موهاى ابــرو هماننــد ســایر موهــاى بــدن داراى چرخــه رشــد شـــامل مراحــل آنــاژن، کاتــاژن و تلــوژن هســتند. ابروهــا نســبت بــه موهــاى ســر از ضخامــت بیشــترى برخــوردار هســتند و چرخه رشـد آنها با موهاى سر تفاوت دارد.برخــى بیمــارى هــا ماننــد مشــکلات تیروئیــد و ســایر غــدد درون ریــز، اســتفاده از برخــى داروهــا، رنــگ کــردن ابــرو، برداشــتن یــا کنــدن ابــرو و افزایــش ســن مــى توانــد باعــث سســت شــدن موهــاى ابــرو و ریــزش آنهــا گــردد. افزایــش گــردش خــون در محــل رویــش ابروهــا و رســیدن اکســیژن و مــواد مغــذى بــه ریشــه ایــن موهــا باعــث تقویــت و رشــد مجدد موهاى ابرو مى شود. داراى پپتیدهــاى موثرى اســت که ســبب افزایش اســـتحکام موهــا در محل رویش، طولانى شــدن فاز رشـــد موهــا و تحریک ســرم تقویــت کننــده و ضدریــزش ابرو ســینرهرویــش مجــدد آن هــا مــى گــردد. وجــود مــواد مغــذى از جملــه ویتامیــن هــا و آمینــو اســـیدهاى حــاوى گوگــرد باعــث تقویــت ابروهــا و جلوگیــرى از ریــزش آنهــا مــى شــود. ســبب تغییر رنــگ ابروهــا نمــى شــود و هیچگونه شـــوره یــا ســفیدى از خود بــه جــاى نمــى گــذارد. اپلیکاتور خــاص این ســـرم تقویــت کننــده و ضدریــزش ابــرو ســینره محصـــول مصـــرف آن را راحــت تــر نمــوده و ماســاژ ملایــم آن بــر روى ابــرو هــا عــلاوه بــر پخــش یکنواخــت محصــول، باعــث تحریــک گــردش خــون در محــل و اکســیژن رســانى بهتر به ریشه ابروها مى گردد.ترکیبات مؤثر سرم تقویت کننده و ضدریزش ابرو سینره: ایــن پپتیــد بــا افزایــش تولیــد لمینیــن و کلاژن و افزایــش تعــداد کراتینوســیت هــا باعــث تحریــک رشــد مجــدد ابروهــا مــى گــردد. بیوتین در بیوتینوئیــل تــرى پپتیــد - 1:تولید انرژى سـلول هاى زایاى مو نقش عمده اى دارد و باعث ضخیم شـدن تارهاى نازك مو و اسـتحکام آن ها مى گردد. از ریزش و ســفید شــدن موهــا جلوگیرى B5 بــا تکمیــل چرخــه ســوخت و ســاز ســلول هــا ســبب رشــد مــو و ترمیــم آن هــا مــى گــردد. ویتامیــن B5 ویتامیــن :B5ویتامیــن مى کند و همچنین باعث حفظ رطوبت در مو مى گردد.ها ایــن ریــز مغــذى هــا عــلاوه بر نقــش موثــرى کــه در ســاختار آنزیــم هــاى حیاتى ســلول مخلــوط نمــک هــاى روى، ســدیم، منیزیــم و پیرولیــدون کربوکســیلیک اســید:دارند باعث افزایش متابولیسم سـلول ها مى شوند و به این ترتیب با افزایش سـرعت نوسـازى، سبب افزایش استحکام و پرپشت شدن ابروها مى گردند. ایــن مخلوط باعــث تقویت و تحریــک فولیکول هــاى مو جهــت رویش و اســتحکام آنها :B5مخلــوط پروتئیــن هــاى شــیر، آمینو اســـیدهاى گوگرد دار و ویتامیـــن مى گردد.روش مصـرف: را بــا اســتفاده از اپلیکاتــور محصول ســرم تقویت کننــده و ضدریزش ابرو ســینرههرگونــه کــرم و یــا آرایــش را از روى ابــرو و پوســـت اطــراف آن پــاك نماییــد. مقــدارى از بر روى ابروها بمالید، به نحوى که کاملا با ریشـه ى ابروها تماس پیدا کند. براى حصـول نتیجه هر صـبح و شـب از محصول استفاده نمایید.توجه: از تماس این محصول با چشم ها خوددارى شود.

 

نظرات کاربران درباره سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سينره

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سينره نظر می دهد.

ارسال نظر درباره سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سينره

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سينره

سرم تقویت کننده و ضد ریزش مژه سينره
قیمت: 90,000 تومان
وضعیت موجودی تعداد 100
بر اساس سلیقه شما...