لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره

  • ویژگی ها
  • نام محصول: لوسیون گیاهی تقویت مو
  • برند: سينره
  • توليدكننده : شرکت دانش بنیان طبیعت زنده
  • مورد استفاده : مخصوص خانم ها
  • وزن : 60 میلی‌لیتر
  • توضيحات: جلوگیری از ریزش مو و محرک رشد موهای جدید • مخصوص افراد با الگوی ریزش زنانه • جلوگیری از ریزش مو و کمک به رویش مجدد مو • استحکام ریشه موها • تغذیه و تقویت مو با ویتامین ها و مواد معدنی • افزایش گردش خون پوست سر •بدون انجام تست حیوانی یا کرولتی فری

لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره

از دیربــاز تــا کنــون داشــتن موهــاى ســالم و پــر پشــت یکــى از جنبــه هــاى مهــم زیبایــى بــه شــمار مــى آیــد. در ایــن میــان آنچــه بــه هنــگام ریــزش مــوى مــردان هــا وضعیــت نامطلــوب تلقــى مــى گــردد، در مــورد خانــم هــا بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــى نیســت. الگــوى ریــزش مــو در خانــم هــا بــا آقایــان متفــاوت اســت و در خانــم کمتــر پیــش مــى آیــد کــه خــط موهــا در پیشــانى عقــب بــرود. هــر تــار مــو در طــول عمــر خــود یــک دوره ســه مرحلــه اى را مــى گذرانــد کــه شــامل مراحــل رویــش، اســتراحت و ریــزش اســت. در حالــت طبیعــى بیشــتر موهــا در فــاز رویــش و اندکــى از آنهــا نیــز در فــاز اســتراحت و ریــزش بــه ســر مــى برنــد. هــر عاملــى کــه در رونــد ایــن چرخــه خللــى ایجــاد کنــد، موجبــات ریــزش مــو را فراهــم مــى آورد. یکــى از عوامــل، هورمــون مردانــه تستوســترون اســت کــه در بــدن خانــم هــا بــه مى شــود که ایــن تغییــر در فولیکول و  (DHT)میــزان کــم ترشــح مــى شــود. ایــن هورمــون در ریشــه مو توســط آنزیــم آلفــا ردوکتاز تبدیــل به دى هیــدرو تسـتوستـــرون چرخــه رویــش مــو باعــث طولانــى تــر شــدن زمــان اســتراحت مــو مــى گــردد. ایــن فرآینــد ســبب ریــزش تعــداد زیــادى از موهــا مــى شــود، بــدون آنکــه فرصتــى بــراى جایگزینــى آنهــا وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن بعــد از مدتــى مــو هــا نــازك و کــم پشــت مــى شــوند. همچنیــن اختــلال در گــردش خــون پوســت ســر، فعالیــت زیاد غدد چربى، رژیم هاى غذایى نامناســب، وراثت و اســترس هاى روحى از دیگر عواملى هســتند که موجب ریزش موها مى شوند.- آلفــا ردوکتــاز، عــلاوه برکنتــرل عامــل ریزش  بــا اســتفاده از عوامــل طبیعى مهــار کننــده آنزیــم 5لوســیون گیاهــى تقویــت مــوى ســینره )مخصــوص خانم هــا(مــو، فولـــیکول هــاى مــو را جهــت رویــش مجــدد تحریــک مــى نمایــد. این محـــلول ضمن کنـــترل چـــربى و مـــهار شــوره ســر، ســبب افزایش استـــحکام ریـــشه مــــو مــى شــود و بــا تســریع جریــان خــون در پوســت ســر، باعــث تغذیــه بهتــر فولیکــول مــو مــى گــردد. برخــى از عصــاره هــاى موجــود در ایــن محصــول خاصیــت 100 گیاهى و فاقد بــا فرمولــى )مخصــوص خانم ها( لوســیون گیاهى تقویت موى ســینره ضــد التهابــى دارنــد و از خــارش و قرمــزى پوســت ســر جلوگیرى مى کنند. نگهدارنــده داراى اثــرات طولانــى مــدت مــى باشــد و بــر خــلاف محصــولات مشــابه شــیمیایى، عــوارض جانبــى بــه همــراه نخواهــد داشــت. شــایان ذکــر اســت کارایــى و اثــر بخشــى ایــن لوســیون در انــواع تســت هــاى کلینیکــى اثبــات شــده اســت و بــا اســتفاده مــداوم از ایــن محصــول، پــس از مدتــى کوتــاه موهایــى ســالم و پــر پشــت خواهید داشت.

روش مصرف:4 بــار دقیقــه ماســاژ دهیــد. ایــن عمــل را قطــره از لوســیون را روى مناطــق مــورد نظــر پوســت ســر بریزیــد و بــه آرامــى بــا نــوك انگشــتان بــه مــدت 510– 15در هفته تکرار نمایید. )پس از اســتفاده موها را نشویید(.

نظرات کاربران درباره لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره نظر می دهد.

ارسال نظر درباره لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره

لوسیون گیاهی تقویت مو مخصوص خانم‌ها سينره
قیمت: 96,000 تومان
وضعیت موجودی تعداد 100